Εταιρική Kοινωνική Eυθύνη

Οι δραστηριότητες της  GreenTech έχουν σχεδιαστεί  ώστε να συνδυάζονται αρμονικά  οι κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας,  που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας,  η συνετή αξιοποίηση των φυσικών πόρων και το οικονομικό κέρδος. Η δημιουργία θερμοκηπιακών μονάδων κοντά σε επαρχιακές πόλεις, έχει σαν στόχο την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. 

Αντιμετωπίζοντας με σεβασμό το  περιβάλλον, προτείνουμε μακροχρόνιες, βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις  που επιτυγχάνουν την μέγιστη και βέλτιστη παραγωγή με σημαντική εξοικονόμηση νερού, θρεπτικών συστατικών και  ενέργειας.  Υποστηρίζουμε και προωθούμε έργα που βασίζονται στην αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής.  Μέσω της  εκπαίδευσης-κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, διασφαλίζοντας έτσι αφενός μεν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και την μεγιστοποίηση του  κέρδους, αφετέρου δε το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.