Σύστημα Παροχής CO2

Ο ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) στην αύξηση της παραγωγής

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί βασικό συστατικό της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. Η φωτοσύνθεση είναι η χημική διαδικασία όπου το φυτό χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να μετατρέψει το CO2 και το νερό σε σάκχαρα, τα οποία χρησιμοποιούνται εντός του φυτού για την ανάπτυξή του, μέσω της αναπνοής. Η διαφορά μεταξύ του ρυθμού φωτοσύνθεσης και του ρυθμού αναπνοής είναι καθοριστική για την  ανάπτυξη του φυτού. Στην θερμοκηπιακή παραγωγή, στόχος όλων των καλλιεργητών είναι να βελτιώσουν την ανάπτυξη των φυτών και να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή. Η χρήση CO2 (ανθρακολίπανση) αυξάνει την παραγωγικότητα της μονάδας, βελτιώνοντας την δραστηριότητα και την ανάπτυξη του φυτού. 

Η διατήρηση  υψηλών επιπέδων CO2 με εμπλουτισμό, μειώνει τις ανάγκες αερισμού του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της ημέρας συμβάλλοντας έτσι στη δέσμευση μεγαλύτερων ποσοστών ενέργειας. Η δυνατότητα διατήρησης αυτής της ενέργειας για την κάλυψη των θερμικών αναγκών κατά τη διάρκεια της νύχτας συμβάλλει στην  εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Λειτουργία του συστήματος CO2
 
Σε μια ιδιαίτερη φυλλώδη καλλιέργεια πχ. φυτά τομάτας, ενδείκνυται η παροχή CO2 ακόμα και κατά την διάρκεια του εξαερισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δυνατό ρεύμα αέρα. Η τροφοδότηση με CO2 μπορεί να γίνει ανεξάρτητα είτε με κλειστά παράθυρα, είτε με ανοιχτά παράθυρα-αερισμό, είτε με τεχνητό φωτισμό. Εκτός αυτού μπορεί κατ' επιλογήν να οριστεί η περίοδος εντός της οποίας είναι επιθυμητή η τροφοδότηση με CO2. Το σύστημα  είναι εφοδιασμένο με συναγερμό για την ελάχιστη και την μέγιστη συγκέντρωση CO2.