Κανάλια Υδροπονίας

Για την καλλιέργεια υδροπονίας  χρησιμοποιούνται  ειδικά κανάλια, είτε πλαστικά είτε μεταλλικά, πάνω στα οποία τοποθετείται  το υπόστρωμα και τα οποία ταυτόχρονα λειτουργούν ως κανάλια απορροής του θρεπτικού διαλύματος. Τα κανάλια αυτά διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις για τα διαφορετικά είδη υποστρωμάτων. 
 
Τοποθέτηση των καναλιών υδροπονίας 
 
Τα κανάλια μπορούν είτε να τοποθετηθούν  απευθείας στο έδαφος ή επάνω σε στηρίγματα ,  αφού προηγουμένως έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες κλίσεις, είτε  να αναρτηθούν  από την οροφή του θερμοκηπίου σε ύψος βέλτιστο για την καλλιέργεια. Η τοποθέτηση των καναλιών πάνω σε βάσεις ή αναρτημένα από την οροφή, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως  βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα σε όλη την φυτεία, έλεγχο της ανάπτυξης της καλλιέργειας,  μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών, καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού  χάρη στο σωστό ύψος του καναλιού και σημαντική αύξηση της  εργατικής παραγωγικότητας  κατά τη λειτουργία του θερμοκηπίου.Αντίστοιχα, η τοποθέτηση των καναλιών στο έδαφος  μειώνει σημαντικά το κόστος κατασκευής του θερμοκηπίου, αλλά παράλληλα αποτελεί μειονέκτημα σε σχέση με την παραγωγικότητα των εργατών και την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Στην επιλογή του κατάλληλου τύπου καναλιού υδροπονίας θα πρέπει να συνυπολογιστούν το είδος τη καλλιέργειας, ο τύπος του κελύφους του θερμοκηπίου, οι παραγωγικοί στόχοι και φυσικά το διαθέσιμο κεφάλαιο.