Σύστημα Ελέγχου Κλίματος

To βέλτιστο κλίμα για την καλλιέργεια

Όλη η έννοια του θερμοκηπίου βασίζεται στην δυνατότητα δημιουργίας ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος με τις βέλτιστες κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών. Η ένταση του φωτός, η θερμοκρασία, η υγρασία και η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι οι τέσσερις παράμετροι, οι τιμές των οποίων καθορίζουν το εσωτερικό ελεγχόμενο περιβάλλον.

Όσο πιο ακριβής και αποδοτικός είναι ο έλεγχος των κλιματολογικών συνθηκών, τόσο καλύτερα αποτελέσματα  έχει στον κύκλο ζωής και την ανάπτυξη της φυτείας.

Δημιουργώντας τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες

Ο έλεγχος του κλίματος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας  για τη διαχείριση της λειτουργίας και την επίτευξη των στόχων μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Το σύστημα ελέγχου κλίματος αποτελεί  εργαλείο για τον παραγωγό στον καθορισμό της στρατηγικής κλίματος και την  παρακολούθησης της λειτουργίας, της ανάπτυξης και των ενδιάμεσων στόχων της καλλιέργειας.

Ο παραγωγός είναι εκείνος  που θέτει τους στόχους και την στρατηγική κλίματος και ο υπολογιστής αυτόματου ελέγχου κλίματος εκείνος που αποφασίζει  για τον συνδυασμό των ενεργειών και τις  διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Καθίσταται σαφές ότι ο υπολογιστής ελέγχου κλίματος είναι αυτός που αναλύει τα δεδομένα και παίρνει τις αποφάσεις σχετικά με την λειτουργία όλων των συστημάτων, διαχειρίζοντας εξ ολοκλήρου την θερμοκηπιακή μονάδα. Το λογισμικό του υπολογιστή ελέγχου κλίματος πρέπει να παρέχει μεγάλες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και επιλογής των βέλτιστων τεχνικών συνεργασίας των ελεγχόμενων συστημάτων για την επίτευξη των στόχων, υπολογίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη κάθε στιγμή τις ενεργειακές απαιτήσεις, τις επιπτώσεις στην καλλιεργητική πολιτική και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.

Το σύστημα ελέγχου κλίματος οφείλει να είναι αξιόπιστο και φιλικό προς το χρήστη.

Συμπεραίνουμε ότι η επιλογή του συστήματος ελέγχου κλίματος πρέπει να γίνει με αυστηρά κριτήρια και να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παρέχοντας στον παραγωγό τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρειάζεται. 

Η εμπειρία μας στον έλεγχο κλίματος

Η GreenTech  για πρώτη φορά  εισήγαγε στην Ελληνική αγορά την τεχνογνωσία των συστημάτων αυτόματου ελέγχου κλίματος σε θερμοκηπιακές μονάδες στις αρχές τις δεκαετίας του 1990. Έχει εγκαταστήσει πληθώρα συστημάτων ελέγχου κλίματος, σε διαφορετικού τύπου θερμοκηπιακές μονάδες και καλλιέργειες  σε όλο τον Ελληνικό χώρο.

Συνεργαζόμενη με πρωτοπόρες διεθνείς εταιρίες παραγωγής συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Διαθέτοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, μπορεί να δώσει λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογή,  ανεξαρτήτως της φύσεως και της πολυπλοκότητάς της.