Έγκριση Λειτουργίας

Το δεύτερο σκέλος της αδειοδότησης, συνδέεται άρρηκτα τόσο με την διαδικασία τελικού σχεδιασμού, όσο και με την κατασκευή του έργου, βάση τον προαπαιτούμενων προτύπων και απαιτήσεων, όπως έχουν οριστεί στα στοιχεία της Έγκρισης Εγκατάστασης, καθώς και στα πρότυπα πιστοποιήσεων που πρέπει να ακολουθεί η μονάδα.
 
H χορήγηση της Έγκριση Λειτουργίας, προϋποθέτει αρχικά την ολοκλήρωση κατασκευής της παραγωγικής και μεταποιητικής μονάδας, και κατά δεύτερον την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ενός σημαντικού αριθμού επιμέρους αδειοδοτήσεων, όπως προδιαγράφονται. Η έγκρισή τους ως προαπαιτούμενο, απαιτεί με την σειρά της, την έγκαιρη υλοποίηση και κατάθεσή τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέεται με κατασκευαστικά τμήματα της θερμοκηπιακής και μεταποιητικής μονάδας.
 
Τέλος, η χορήγηση Έγκρισης Λειτουργίας απαιτεί την έγκριση των τελικών προϊόντων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), όπου και στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα γίνει ο αντίστοιχος επιμέρους έλεγχος από τον Ε.Ο.Φ, των προτύπων και πιστοποιήσεων που θα πρέπει να έχει ήδη λάβει η παραγωγική και μεταποιητική μονάδα.