Υλοποίηση Μονάδας Φαρμακευτικής Κάνναβης

Η υλοποίησης της μονάδας απαιτεί λεπτομερή διαχείριση όλων των απαιτήσεων και περιορισμών, αλλά και των προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί και εγκριθεί στην πρώτη φάση αδειοδότησης.
 
Το σημαντικότερο κομμάτι της υλοποίησης αποδεικνύεται αυτό του σχεδιασμού, καθώς είναι καθοριστικό για τις εξασφάλιση της Έγκρισης Λειτουργίας της μονάδας. Ο σχεδιασμός της προς κατασκευή μονάδας, πρέπει να συνάπτει με τα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί καθώς και να επιλύει όλα τα τεχνικά ζητήματα για την βέλτιστη ποιοτική και ποσοτική παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης.
 
Πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι απαιτήσεις για πιστοποίηση της μεταποιητικής μονάδας κατά GMP (Good Manufacturing Practices) και της παραγωγικής κατά GaCP (Good Agricultural and Collection Practices), οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τον εσωτερικό σχεδιασμό και την επιλογή των συστημάτων καλλιέργειας και εξοπλισμού μεταποίησης, από την φάση της ξήρανσης (Drying) μέχρι την εκχύλιση (Extraction) και την τυποποίηση-packaging.
 
Η κατασκευή ενός τέτοιου έργου, απαιτεί και αυτή λεπτομερή σχεδιασμό και προγραμματισμό έργου, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση βάση χρονοδιαγράμματος και βασικότερα η ποιότητα και οι απαιτήσεις που προϋποθέτει η χορήγηση αδειοδότησης για Έγκριση Λειτουργίας.