Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων

Η επιτυχία της θερμοκηπιακής σας μονάδας εξαρτάται σημαντικά από την ακριβή καταγραφή της παραγωγής και της συγκομιδής και φυσικά από το σύστημα  ανάλυσης δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων  είναι μείζονος σημασίας ώστε να αποκτηθεί μια αντικειμενική εικόνα στο επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας της θερμοκηπιακής μονάδας, από την κατάσταση της φυτείας έως την ύπαρξη ασθενειών και από την ποσότητα έως την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Αυτό το είδος δεδομένων προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα και αποτελεί την βάση για εμπεριστατωμένο βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
 
Στο παρελθόν η καταγραφή των δεδομένων γινόταν με το χέρι. Ο παραγωγός ανέλυε τα διαθέσιμα στοιχεία, βάση της δικής του εμπειρίας, και αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Η πρακτική αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και η εταιρία οφείλει να είναι βιώσιμη. Έτσι πρέπει να είναι σε θέση να έχει πλήρη εικόνα της ανάπτυξης της φυτείας κάθε στιγμή, ποιοτικά και ποσοτικά, κατά προτίμηση ακόμα και ανά θάλαμο της μονάδας, ανά περιοχή της φυτείας, ανά καλλιεργούμενο είδος και ανά εργαζόμενο, ώστε να ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις στη σωστή στιγμή και να προκύψει  μέγιστο όφελος για την επιχείρηση.