Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Το κόστος απασχόλησης προσωπικού  είναι από τα σημαντικότερα στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η απόδοση και παραγωγικότητα των εργαζομένων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και ουσιαστικά το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης.

Η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων επιτυγχάνεται με σωστή εκπαίδευση και συνεχή έλεγχο της  ποιότητας και ποσότητας της εργασίας. Στο στόχο αυτό συμβάλει δραστικά η χρήση Συστημάτων Ελέγχου Προσωπικού.Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιεί κάθε εργαζόμενος, ελέγχοντας σε πραγματικό χρόνο το βαθμό της παραγωγικότητας του και καταγράφοντας το είδος της εργασίας του και την περιοχή στην οποία εκτελέστηκε, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας της εργασίας.
Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται και αποθηκεύονται συνεχώς, μπορούν να  επεξεργαστούν οποιαδήποτε στιγμή, δίνοντας μια πλήρη εικόνα της εργατικής παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα ο παραγωγός μπορεί να δει ποιες εργασίες έχουν γίνει, πότε έγιναν και σε ποια τμήματα του θερμοκηπίου, βοηθώντας τον έτσι να προγραμματίσει σωστά αλληλουχία των εργασιών.
Ακόμα τα Συστήματα Ελέγχου Προσωπικού αποτελούν το “μάτι” του παραγωγού σε όλη την καλλιέργεια. Οι εργαζόμενοι διασχίζοντας συνεχώς όλα τα τμήματα του θερμοκηπίου, παρατηρούν και εισάγουν στο σύστημα σημεία όπου εμφανίζονται ασθένειες, μυκητιάσεις η ακόμα και προβλήματα εξοπλισμού. Έτσι γίνεται εφικτή η άμεση καταπολέμηση των ασθενειών πριν επεκταθούν αλλά και η επιθεώρηση και επισκευή του εξοπλισμού ώστε να είναι πλήρως λειτουργικός.