Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

H χρήση  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ευρέως διαδεδομένη στις θερμοκηπιακές μονάδες, λόγω των αναγκών για χαμηλό λειτουργικό κόστος της μονάδας και εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Βιομάζα (Biomass)
 
Ο όρος  βιομάζα περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ενεργειακά αξιοποιήσιμα από οικονομική άποψη, εφόσον η αξία τους  για απευθείας χρήση ή μετά από επεξεργασία, είναι χαμηλότερη απ’ αυτή που αποδίδεται κατά την ενεργειακή τους  εκμετάλλευση.
Η χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη έχει πολύ χαμηλό κόστος και επιλέγεται κατά κόρον αντί των συμβατικών υλών.
 
Κατά το σχεδιασμό ωστόσο της μονάδας, θα πρέπει  να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω περιορισμοί:
Η ποσότητα της πρώτης ύλης που απαιτείται για τη θέρμανση ενός θερμοκηπίου με βιομάζα, είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα, εξαιτίας της μικρότερης θερμογόνου ισχύος που έχει. Επομένως, είναι επιθυμητό τα θερμοκήπια να εγκαθίστανται σε περιοχές παραγωγής της βιομάζας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής τροφοδοσία και να ελαχιστοποιείται το κόστος  μεταφορά της.
Σε συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν βιομάζα, λόγω της ιδιαιτερότητας της καύσιμης ύλης, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός στο σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας βιομάζας.
 
Η Greentech εκτελεί λεπτομερή μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τις θερμικές ανάγκες και απώλειες του θερμοκηπίου, το κόστος και αποδόσεις κάθε καύσιμης ύλης και την διαθεσιμότητα βιομάζας στην περιοχή. Έτσι συντάσσεται η μελέτη, με αυστηρά κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης βιωσιμότητα της επένδυσης.
 
 Γεωθερμία (Geothermy) 
 
Η Ελλάδα είναι πλούσια σε γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας και το γεγονός αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την κατασκευή θερμοκηπιακών μονάδων. Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει στην αντικατάσταση μεγάλων ποσοτήτων συμβατικών καυσίμων.Το θερμό νερό που αντλείται από την γεωθερμική πηγή μεταφέρεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με δίκτυο σωληνώσεων στο σύστημα θέρμανσης του θερμοκηπίου.Ωστόσο η διαβρωτική ικανότητα του γεωθερμικού νερού που συχνά είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας του,  χρίζει ιδιαίτερης προσοχής και για τον λόγο αυτό τοποθετούνται ειδικές διατάξεις για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.