Συλλέκτες Βρόχινου Νερού

Σε περιοχές που η διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων νερού άρδευσης είναι περιορισμένη, ή το κόστος είναι μεγάλο, χρησιμοποιούνται συλλέκτες βρόχινου νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται με το νερό που συλλέγεται από την οροφή των θερμοκηπίων, μέσω του δικτύου συλλογής ομβρίων. 

Η ποιότητα του βρόχινου  νερού είναι άριστη για την άρδευση θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Δεν περιέχει άλατα, έχοντας πολύ χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα  (EC).  
Η κατασκευή ενός συλλέκτη βρόχινου νερού - λιμνοδεξαμενής απαιτεί την δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου σκάμματος   και την κάλυψη του με υδροστεγή μεμβράνη.
Η  έκταση  της  προστατευτικής μεμβράνης  αλλά και  η  χωρητικότητα μιας τέτοιας  λιμνοδεξαμενής υπολογίζονται  συναρτήσει της έκτασης του θερμοκηπίου και των αναγκών του.