Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος

 Μια διακοπή ρεύματος  μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην θερμοκηπιακή μονάδα και ειδικά στις υδροπονικές καλλιέργειες, λόγω υπερθέρμανσης  ή ψύξης στα φυτά και διακοπή της άρδευσης,θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Για το λόγο αυτό, μια μονάδα Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) που τίθεται αυτόματα σε λειτουργία στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης, καθίσταται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και την  αποφυγή κινδύνων και ζημιογόνων καταστάσεων στη μονάδα.