Διαχείριση Απορροών

 H εκτεταμένη χρήση νερού στις υδροπονικές καλλιέργειες απαιτεί την εγκατάσταση ενός πολύπλοκου συστήματος Διαχείρισης Απορροών. 

Το πλεονάζον θρεπτικό διάλυμα σε υδροπονικές καλλιέργειες πρέπει να είναι της τάξης 15-25%. Η διαχείριση του πλεονάζοντας θρεπτικού διαλύματος γίνεται με την συλλογή μέσω δικτύου αγωγών σε ειδικές υπόγειες δεξαμενές και επαναχρησιμοποιείται για άρδευση αφού προηγούμενως δεχτεί την κατάλληλη επεξεργασία απολύμανσης. 
Oι αισθητήρες pH και αγωγιμότητας (EC), ενσωματωμένοι στο δίκτυο απορροών, παρέχουν συνεχείς μετρήσεις, χρήσιμες για την πορεία ανάπτυξης της καλλιέργειας. 
Η GreenΤech , υποστηρίζοντας την ανακύκλωση θρεπτικού διαλύματος και λιπασμάτων, τόσο για λόγους σεβασμού προς το περιβάλλον όσο και για τα οικονομικά ωφέλη που θα αποκομμίσει ο παραγωγός, σχεδιάζει  αξιόπιστα συστήματα συλλογής, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης των απορροών για κάθε καλλιέργεια.