Τεχνικά Σχέδια & Τεκμηρίωση

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων θερμοκηπιακών κατασκευών και εγκαταστάσεων απαιτεί την ύπαρξη τεχνικών σχεδίων για κάθε τμήμα που κατασκευάζεται και κάθε σύστημα που εγκαθίσταται. Τα τεχνικά αυτά σχέδια πρέπει να είναι λεπτομερή και να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την σωστή πρόοδο κάθε εργασίας.

Η GreenTech με την εξειδίκευση και εμπειρία σχεδιασμού που διαθέτει, συντάσσει in-house ένα πλήρες σετ σχεδίων,  που απαρτίζουν όλα τα μέρη του θερμοκηπίου που πρόκειται να κατασκευαστούν ή να εγκατασταθούν.
Τα σχέδια συντάσσονται με την βοήθεια  του προγράμματος AutoCad και παραδίδονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
 
"Tελικό" VS "As-Built" Σχέδιο

Δεδομένου ότι ένα έργο δεν ολοκληρώνεται  πάντα σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές, είναι σημαντικό να υπάρχει μια σειρά από "Αs-Βuilt" σχέδια και μια τεκμηρίωση σχετικά με την εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση του έργου, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να αποτυπωθούν στα Κατασκευαστικά Σχέδια και την Τεχνική Μελέτη.

Παραδοτέα Σχέδια

Τα βασικά Τεχνικά Σχέδια που παραδίδονται για την κατασκευή μιας σύγχρονης θερμοκηπιακής μονάδας περιλαμβάνουν τα σχέδια γενικής διάταξης της μονάδας, διάταξης φυτεύσεων, κατόψεων και λεπτομερειών των δικτύων των διαφόρων συστημάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και άλλα.

 Πέραν των παραπάνω, κάθε έργο απαιτεί την σύνταξη κάποιων ειδικών σχεδίων, είτε πρόκειται για ιδιάζουσες περίπτωσεις εγκατάστασης συστημάτων, που απαιτούν επιπρόσθετες λεπτομέρειες, είτε πρόκειται για ειδικά συστήματα, όπως είναι η κατασκευή Μονάδας Συμπαραγωγής (CHP) , η εκμετάλλευση γεωθερμικών πηγών και  η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.