Βασικές Αρχές Σχεδιασμού

Λαμβάνοντας σωστές αποφάσεις

H επιλογή του κατάλληλου τύπου θερμοκηπίου και είδους εξοπλισμού είναι καθοριστικός παράγοντας για το αρχικό κόστος, την απόδοση, την λειτουργία και την οικονομική  βιωσιμότητα της επένδυσης. Κάθε λάθος επιλογή στο στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου, θέτει την επένδυση σε κίνδυνο, απομακρύνοντας την από τους στόχους που έχει ορίσει ο επενδυτής. Οι κατάλληλες επιλογές απαιτούν μεγάλη εμπειρία, την οποία στερούνται συνήθως οι επενδυτές, ειδικότερα όσοι εισήλθαν πρόσφατα στον χώρο των θερμοκηπιακών επενδύσεων.

 Την απαραίτητη αυτή εμπειρία μπορεί να προσφέρει η GreenTech, υποστηρίζοντας τον επενδυτή σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με δικές του απαιτήσεις και στόχους, ώστε να καταλήξει στις πλέον κατάλληλες επιλογές.

Οι επιλογές κρίνουν το μέλλον

Επιλογές όπως το μέγεθος της επένδυσης, η τοποθεσία της θερμοκηπιακής μονάδας, το παραγόμενο προϊόν και η ένταξη σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, πρέπει να  καθοριστούν στο στάδιο της μελέτης,  ώστε να συνταχθεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο – Business Plan. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επένδυσης αλλά και τα δεδομένα του Επιχειρηματικού Σχεδίου, θα πρέπει να καθοριστούν οι λειτουργικές απαιτήσεις, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, το είδος του θερμοκηπίου και πολλές ακόμα λεπτομέρειες που απαρτίζουν το σχεδιασμό μιας θερμοκηπιακής μονάδας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, συμπεραίνουμε ότι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σύγχρονης επένδυσης στο χώρο των θερμοκηπίων, απαιτούν γνώση, εμπειρία, οργάνωση, συντονισμό και άριστη διαχείριση.

  Ο ρόλος μας στην υλοποίηση του έργου

Στην GreenTech γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο και την σημασία ενός αξιόπιστου και έμπειρου συνεργάτη στην υλοποίηση μια τέτοιας επένδυσης. Κατανοούμε πλήρως ότι η σωστή επικοινωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, είναι το κλειδί για τον κατάλληλο συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων. Την οργάνωση συναντήσεων στο εργοτάξιο, τις απαραίτητες αλλαγές-προσαρμογές στα υπάρχοντα σχέδια, τις επαφές με εργολάβους και υπεργολάβους, μπορείτε να τα αφήσετε όλα επάνω σ' εμάς. 

Η GreenTech, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, από το πρωταρχικό συμβουλευτικό στάδιο ως την ολοκλήρωση, αναλαμβάνει την ευθύνη για την συνολική διαχείριση του έργου. Ο παραγωγός μπορεί να απευθύνεται σε ένα και μοναδικό άτομο επικοινωνίας για κάθε ζήτημα που προκύπτει. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι πληροφορίες σχετικά  με  την επένδυση  συγκεντρώνονται σε ένα άτομο, το οποίο και δρα άμεσα και υπεύθυνα, και αποτελεί τον άμεσο σύνδεσμο μεταξύ του επενδυτή και των ειδικών της GreenTech.