Επιχειρηματικό Σχέδιο

Τι ακριβώς είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο;

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βusiness Ρlan) είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που μια επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Σε τι χρησιμεύει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο;
 
Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου κρίνεται  απαραίτητη για κάθε επιχείρηση καθώς:
Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης
Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές
Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης
Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται
Αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, ανάληψη κρατικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών
Έτσι η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Ρlan) είναι το πλέον σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, την  πρόβλεψη της πορείας αλλά και βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια, επιδοτήσεις από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες παρόμοιες ενέργειες.
 
 
Aξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (ΕΒΑ-ΙRR)

Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο και τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σύνταξη του, αποτελούν τα κριτήρια υλοποίησης ή εγκατάλειψης μιας εξεταζόμενης επένδυσης. 
Ο δείκτης που κρίνει στις περισσότερες περιπτώσεις  την βιωσιμότητα της επένδυσης είναι ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ – ΙRR). Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης είναι το επίπεδο του προεξοφλητικού επιτοκίου που εξισώνει την παρούσα αξία των μελλοντικών εισροών με την αρχική δαπάνη. Πιο απλά, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης για μια επένδυση αποτελεί τον αναμενόμενο ρυθμό απόδοσης της επένδυσης. Αν η εσωτερική απόδοση ξεπερνά τα κόστη που χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν την επένδυση, θα υπάρξει πλεόνασμα μετά την απόσβεση του κεφαλαίου.  Ακόμα η τιμή του δείκτη  ΕΒΑ – ΙRR καθορίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται  για την απόσβεση της επένδυσης.
Στην Ελλάδα, για επενδύσεις θερμοκηπιακών μονάδων υψηλής τεχνολογίας, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης είναι της  τάξης του 25%-28%.
Η GreenTech λόγω της  εμπειρίας που διαθέτει  στο τμήμα των θερμοκηπιακών επενδύσεων  και με άριστη γνώση της αγοράς, είναι σε θέση να παρέχει  στον επενδυτή ένα αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο, πλήρως τεκμηριωμένο, δίνοντας μια πλήρη εικόνα της μελλοντικής πορείας της επένδυσης  αλλά και της οικονομικής της βιωσιμότητας.