Διαχείριση Νερού & Θρέψης

Η θρέψη των φυτών σε συστήματα υδροπονίας, αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα και  απόδοση της καλλιέργειας. 

Συνεπώς, το μηχάνημα αυτόματης άρδευσης-λίπανσης αποτελεί την ‘καρδιά’ του συστήματος και η επιλογή του είναι καθοριστική για την επιτυχία της καλλιέργειας. 
Με την υψηλή τους τεχνολογία, τα  μηχανήματα αυτόματης  άρδευσης – λίπανσης, λειτουργώντας  παράλληλα με το δίκτυο άρδευσης, το δίκτυο αισθητήρων και τα συστήματα ασφαλείας , εξασφαλίζουν:
  • Ρύθμιση άρδευσης μέσω των κλιματολογικών συνθηκών - Ρύθμιση pH και αγωγιμότητας EC. 
  • Σύνδεση με Η/Υ  κλίματος για απόλυτο έλεγχο των κλιματολογικών συνθηκών.
  • Δυνατότητα καθορισμού των αρδευτικών αναγκών των φυτών.
  • Κατάλληλη διαχείριση της άρδευσης.
  • Aρδευση  – λίπανση  διαφορετικών καλλιεργειών.
  • Σύστημα συναγερμών για ενημέρωση του παραγωγού σε περίπτωση αποκλίσεων-βλαβών.
  • Ανακύκλωση  του φρέσκου νερού και των θρεπτικών διαλυμάτων  με απόλυτη ακρίβεια.
 
Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη των μηχανημάτων άρδευσης δίνει στον παράγωγό όλο και περισσότερες δυνατότητες μειώνοντας σύγχρονος τους κινδύνους. 
Ανάλογα με την στρατηγική κλίματος, τους στόχους της καλλιέργειας αλλά και την περίοδο ζωής της φυτείας επιλέγονται οι συνθήκες έναρξης άρδευσης. Η έναρξη μπορεί να γίνεται με βάση την ηλιακή ακτινοβολία, το ποσοστό εξάτμισης, με βάση σταθερών χρονικών διαστημάτων ή με τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα διαχείρισης απορροών.
 
 
Αισθητήρες Μέτρησης Απορροών 
 
To σύστημα ελέγχου απορροών αποτελεί το μάτι του μηχανήματος αυτόματης άρδευσης – λίπανσης, καθώς τοποθετείται μέσα στην καλλιέργεια και χρησιμοποιείται για την μέτρηση του ποσοστού απορροής μετά από κάθε αρδευτικό κύκλο . 
Με αυτό τον τρόπο , αποστέλλεται η πληροφορία στο μηχάνημα αυτόματης άρδευσης – λίπανσης για την πραγματική ανάγκη άρδευσης της καλλιέργειας, με σκοπό την επίτευξη σταθερού ποσοστού απορροής , που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη υδροπονική καλλιέργεια.
Με αυτή τη μέθοδο τα φυτά λαμβάνουν ακριβώς το ποσοστό θρεπτικού διαλύματος που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους, και ταυτόχρονα εξοικονομείται  νερό και λίπασμα.