Έλεγχος Κλίματος

 

To βέλτιστο κλίμα για την καλλιέργεια

Όλη η έννοια του θερμοκηπίου βασίζεται στην δυνατότητα δημιουργίας ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος με τις βέλτιστες κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών. Η ένταση του φωτός, η θερμοκρασία , η υγρασία και η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι οι τέσσερις παράμετροι , οι τιμές των οποίων καθορίζουν το εσωτερικό ελεγχόμενο περιβάλλον.

Όσο πιο ακριβής και αποδοτικός είναι ο έλεγχος των κλιματολογικών συνθηκών, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει στον κύκλο ζωής και την ανάπτυξη της φυτείας .

Δημιουργώντας τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες

Το σύστημα ελέγχου κλίματος αποτελεί έναν κύριο αυτοματισμό του θερμοκηπίου , σημαντικό για τη διαχείριση της λειτουργίας και την επίτευξη των στόχων κάθε θερμοκηπιακής μονάδας. Είναι το εργαλείο για τον καθορισμό της στρατηγικής κλίματος αλλά και παρακολούθησης της λειτουργίας, της ανάπτυξης και των ενδιάμεσων στόχων της καλλιέργειας.

Ο παραγωγός είναι αυτός που θέτει τους στόχους και την στρατηγική κλίματος και ο υπολογιστής ελέγχου κλίματος αποφασίζει τις διαδικασίες ενεργειών για να τους πετύχει. Καθίσταται σαφές ότι ο υπολογιστής ελέγχου κλίματος είναι αυτός που αναλύει τα δεδομένα και παίρνει τις αποφάσεις για την λειτουργία όλων των συστημάτων, διενεργώντας ολοκληρωμένη διαχείρηση της θερμοκηπιακής μονάδας. Το λογισμικό του υπολογιστή ελέγχου κλίματος πρέπει να παρέχει μεγάλες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και επιλογής των βέλτιστων τεχνικών συνέργειας των ελεγχόμενων συστημάτων για την επίτευξη των στόχων, υπολογίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη κάθε στιγμή τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις επιπτώσεις στην ενεργειακή πολιτική καθώς και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.

Το σύστημα ελέγχου κλίματος οφείλει να παρέχει απλότητα χρήσης , αλλά να εξασφαλίζει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας κατά τη λειτουργία του θερμοκηπίου. 

Συμπεραίνουμε ότι η επιλογή του συστήματος ελέγχου κλίματος, βασικού τμήματος του εξοπλισμού θερμοκηπίου , πρέπει να γίνει με αυστηρά κριτήρια και να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρέχοντας στον παραγωγό τις μεθόδους και εργαλεία που χρειάζεται. 

Η εμπειρία μας στον έλεγχο κλίματος

Η GreenTech  ήταν η εταιρία που εισήγαγε στην Ελληνική αγορά την τεχνογνωσία των συστημάτων αυτόματου ελέγχου κλίματος σε θερμοκηπιακές μονάδες από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990. Έχει εγκαταστήσει πληθώρα συστημάτων ελέγχου κλίματος, σε διαφορετικού τύπου θερμοκηπιακών μονάδων και καλλιεργειών σε όλο τον Ελληνικό χώρο.

Συνεργαζόμενη με τις πρωτοπόρες διεθνώς εταιρίες  δημιουργίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Διαθέτοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, μπορεί να δώσει λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογή,  ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας και του μεγέθους αυτής.