Προιόντα & Λύσεις

Μια σύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα θα πρέπει να διαθέτει όλα εκείνα τα εργαλεία που θα την καταστήσουν ικανή να επιτύχει τους στόχους της, εξασφαλίζοντας την οικονομική της βιωσιμότητα και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους.

Τα εργαλεία αυτά δεν είναι άλλα από τα ηλεκτρομηχανολογικά  και ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει η μονάδα για την υποστήριξη της καλλιέργειας και  την διαχείριση του προσωπικού, των φυσικών πόρων και της ενέργειας. Στις σύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες, συστήματα υψηλής τεχνολογίας ελέγχουν και διαμορφώνουν πλήρως, όχι μόνο τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν εντός της μονάδας, αλλά και το μικροκλίμα κάθε φυτού, και παράλληλα καθορίζουν τα χρονικά διαστήματα άρδευσης-λίπανσης της καλλιέργειας, ελέγχουν σε μόνιμη βάση την αναλογία νερού - λιπασμάτων με βάση τις ανάγκες των φυτών και εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.