ΣΗΘΥΑ και υδροπονια

 Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (Cogeneration ή combined heat and power (CHP)) είναι η ταυτόχρονη παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ή αξιοποιήσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας και μόνο διεργασίας, δηλαδή από την ίδια ενεργειακή πηγή. 

Tο πλεονέκτημα της χρήσης μονάδων CHP έναντι των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης, είναι η δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Από μία μονάδα συμπαραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 
Το παραγόμενο ζεστό νερό για θέρμανση του θερμοκηπίου 
Τα καυσαέρια για τροφοδοσία του θερμοκηπίου με CO2
Παρά τομεγάλο κόστος εγκατάστασης της μονάδας CHP, η χρήση της πολλές φορές είναι αυτή που καθιστά την θερμοκηπιακή μονάδα οικονομικά βιώσιμη, ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση. 
Η παραγόμενη θερμική ενέργεια από μονάδες CHP καλύπτει τις θερμικές ανάγκες του θερμοκηπίου, κατά προτεραιότητα και σε προνομιακές τιμές. Όταν η παραγόμενη θερμική ενέργεια είναι περισσότερη από την απαιτούμενη, τότε αποθηκεύεται σε κατάλληλες  δεξαμενές (Heat Storage Tank) . Τα καυσαέρια από τις μηχανές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν λόγω της ύπαρξης βλαβερών χημικών στοιχείων, έτσι για τον καθαρισμό τους χρησιμοποιείται σύστημα καταλυτών. Στη συνέχεια το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποθηκεύεται ή διοχετεύεται κατευθείαν στο θερμοκήπιο, εξαλείφοντας έτσι το σημαντικό κόστος αγοράς υγρού CO2. 
Στην Ελλάδα η Μονάδα Συμπαραγωγής (CHP) συγκαταλέγεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι η  παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να πωληθεί στην ΔΕΗ σε προνομιακές τιμές.